top of page

תקנון חוג שוחרי המערות

 • חברת ארזים בטבע וכן אף אחד מאנשי הקבוצה אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או רכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול, או עקב ביטולו או שינויים בו,מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, אובדן, גניבה או הוצאה שהיה על המסייר להוציא בגינם.

 • בשלב זה של פעילות החוג, לא נדרש ידע קודם ביכולות גלישה וטיפוס. עם זאת, כל הטיולים מיועדים למיטיבי לכת בעלי ניסיון בהליכה בשטח.

 • במהלך הביקור במערות, נשהה במקומות שאין בהם קליטה סלולרית כלשהי. המטייל מתבקש לשקול זאת לפני הצטרפותו לפעילות.

 • המטייל נדרש להביא ציוד מתאים (פנס תקין + סוללות רזרביות, בגדים ארוכים שניתן ללכלך ונעליים סגורות, מומלץ בגדים להחלפה לסוף הטיול).

 • הגישה אל המערות וההתניידות בשטחן כוללים הליכה מרובה במתארי שטח קשים, זחילה באזורים מלאי בוץ ואבק, הימצאות בסביבה אנכית, כניסה לנקודות לא מוכרות מראש, אפשרות למפגש עם בעלי חיים מזיקים דוגמת: נחשים, עקרבים וקרציית המערות. נוכחותן של סכנות שונות אינו תמיד צפוי ואין דרך להבטיח את ההימנעות מהן.

 • בכל הנוגע להעקצות על ידי קרציית המערות. קרציות אלו נפוצות מאד במערות ישראל וישנה אפשרות גבוהה לפגיעה מהן במהלך השהות במערות ובטיולים השונים. מובילי הטיול יתדרכו את המשתתפים בדבר כללי ההתנהגות המקובלים לאחר עקיצה אך אם זאת מובילי הטיול, חברת ארזים בטבע וכל גורם נוסף הקשור בהוצאת הטיול וביצועו, אינו אחראי להשלכות ולפועל היוצא מעקיצה על ידי בעל חיים זה.

 • בדרך כלל לא יתאפשר למטייל לפרוש מהקבוצה לאחר תחילת הסיור/כניסה למערה, ועל המטייל להביא זאת בחשבון בשיקוליו אם להצטרף לפעילות.

 • המטייל מודע לכללי ההתנהגות החברית המקובלת בטיולי אתגר, לכללי שמירת הטבע והניקיון, ולצורך להישמע למדריכים, לנציגי החוג ולמוציא הטיול. נציגי החוג מוסמכים למנוע, זמנית או באופן קבוע, את השתתפותו של מטייל שפוגע בהתנהלות תקינה של הטיול או במטיילים אחרים או בערכי טבע.

 • המטייל מודע לעובדה שלא מובטחת השתתפותם של מלווים בנשק, חובשים או כל מגישי עזרה אחרים. מטייל שחושש ממצב חרום בטחוני או רפואי - ידאג בעצמו לכל הסידורים הדרושים (למשל ביטוח טיולים הכולל חילוץ במסוק) או ימנע מלצאת לטיול.

 • המטייל מודע לסיכון הכרוך בטיולים בכלל ובטיולי חוג שוחרי המערות במיוחד, והוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו. חברת ארזים בטבע מבטחת את כל פעילויותיה, אך מי שזקוק לכיסוי ביטוחי שיבטיח את צרכיו וצרכי משפחתו במקרה של פגיעה - ידאג לביטוח אישי נפרד (בעתיד תוצע לחברי החוג פוליסת ביטוח מטיילים מיוחדת לצרכינו).

 

 

הרחבת תקנון החוג בנושא פירסום מידע או תמונות מטיולי החוג :

 

מי שיוצא לטיולי החוג מתחייב :

 • שלא להעלות שום איזכור למערה אליה יוצאים לעמוד ענן או כל מקבילה אחרת.

 • שלא לפרסם תמונות או סרטונים של הדרך אל המערה. פתח המערה מבפנים או מבחוץ והנוף הניבט מפתח המערה.

 • שלא לפרסם את שם המערה.

 

 

 

 

 

bottom of page