top of page

הטיול למערת עבוד

הטיול למערת עבוד

מערת עבוד הינה מערה קארסטית גדולה. למערה מבנה של אולם והתפתחו בה תופעות ספלאולוגיות רבות כגון נטיפים וזקיפים. המערה התגלתה בשנת 2008 אחרי שעמית מנדלסון (ממנהלי החוג והקבוצה) העביר מידע על מיקומה למלח״ם לאחר שקרא עליה בספר. לאחר כניסת צוותי סקר למערה התפצלו הסוקרים ונכנסו לאגפים השונים תוך שהם מוצאים ממצאים ארכאולוגיים רבים. כמעט בכל חלקי המערה התגלו ממצאים רבים החל מהתקופה הכלכוליתית ועד התקופה הממלוכית. בחלקים הפנימיים של המערה מתגלה יופיה האמיתי ובה כמות גדולה מאד של משקעי מערות וברכות איגום. מיפוי ומדידת האורך הכולל של המערה על כל אגפיה גילה כי מדובר באחת המערות הגדולות בישראל.

הטיול למערות קריית ספר

הטיול למערות קריית ספר

ביקרנו ב 3 ממערות הנטיפים שהתגלו תו״כ עבודות בניית העיר קריית ספר. הראשונה מערת נאות הפיסגה, מערת אולם ענקית שתקרתה התמוטטה כמעט לחלוטין כתוצאה מפיצוץ, השניה מערת חרוטי בטון, מערה שנעשו בה נסיונות מילוי באמצעות הזרקת בטון וכתוצאה מכך נשארו בתוך המערה ״חרוטי בטון״ והשלישית מערת ברכפלד, מערת נטיפים יפהפיה בעלת מאפיינים גליליים שנחשפה תו״כ סלילת כביש.

נחל דליה הוא המקום הצפוף ביותר בישראל בכמות של מערות ענק לשטח נתון.

מערות הנחל נסקרו על ידי המלח"ם כבר בשנות ה-80. סה"כ אותרו 6 מערות בגדלים שבין 30 ל-1200 מ' אורך! מערכות של מחילות מפותחות ואולמות גדולים. מהמיטב של מערות הרשת של מזרח ישראל.

במהלך הסיור ביקרנו במכלול המערות והתמקדנו בסיור במערת יוגב, אחת המאוחרות להתגלות מבין מערות הנחל.

הטיול למערות ואדי דליה

ביקרנו במערת האלונים אשר בהרי ירושלים. מערה גדולה עם סיפור יוצא דופן הקשור בה. המערה היא מערת נטיפים גדולה עם כמות גדולה של ממצאים ארכיאולוגים. הטיול כלל מעבר טרוורסה מעל לפיר עמוק באמצעות אבטחה לחבלים. זחילות בבוץ וסיור בחדרים הפנימיים הפחות נגישים של המערה, שם על כוס קפה התוודענו מיד ראשונה לסיפור המדהים הקשור במערה.

הטיול למערת האלונים

מערות מלח טבעיות הן תופעה נדירה למדי מבחינה עולמית. מעט מערות במדבר הסלאר, אירן וכמובן כמובן - הר סדום. מערות הר סדום הן הארוכות ביותר והנחקרות ביותר מבין מערות המלח בעולם. 

בסיור ביקרנו במערה, המורכבת למעשה מקניון תת קרקעי שבו שלל התופעות המייחדות את מודל מערות מיוחד זה.

 

הסיור כלל גישה דרך במת ההר אל מפל מלח אדיר - פיר, אותו גלשנו בחבלים אל חלקו התחתון של ערוץ תת-קרקעי. התקדמות במורד הערוץ כללה את המוכר והטוב: הזדחלות, זחילה, מעברי בולדרים והליכה סטנדרטית.

הטיול למערות המלח בסדום

bottom of page